Veel gestelde vragen Biomeiler

Biomeiler = lokaal natuurlijke warmte
Wat is een Biomeiler?

Een Biomeiler installatie is een installatie waarin biomassa  gecomposteerd wordt. Door het actief toedienen van zuurstof ontstaat broei (warmte) waarmee vervolgens via een warmtewisselaar water wordt verwarmd. Dit verwarmde water wordt opgeslagen in een buffer en via een leidingenstelsel naar de in de buurt gelegen kassen van BioVerbeek wordt getransporteerd en wordt gebruikt voor de verwarming van de kassen.

Waarom een Biomeiler?

Er zijn verschillende redenen om onafhankelijk te worden van fossiele energie. Vanuit onze eigen wens, maar ook vanwege de noodzaak voor ons bedrijf. Van onze klanten krijgen we steeds meer vragen over het gebruik van fossiele energie.  Op dit moment zijn er al klanten die onze producten niet meer afnemen vanwege het gebruik van fossiele energie. De overheid gaat in de toekomst steeds meer verplichtingen aan bedrijven opleggen in het kader van de energietransitie (van fossiele energie naar duurzame energie). Wij hebben de ambitie om nog duurzamer de toekomst in te gaan om zo ons bedrijf vitaal te houden. De installatie van een Biomeiler helpt ons deze ambitie te realiseren.

Jaarlijks verbruikt BioVerbeek 3.000.000 m3 gas. Wanneer gasverbruik vervangen kan worden door duurzame energie dan zou BioVerbeek bijna 2% van de duurzame doelstelling die de gemeenten Venlo, Venray en Beesel voor 2030 gesteld hebben, behalen. Op dit moment worden de kassen nog via fossiele brandstoffen verwarmd. We zijn op zoek gegaan naar een alternatief voor deze fossiele brandstoffen. Met de Biomeiler kan voldoende duurzame energie worden opgewekt voor het totale verbruik van BioVerbeek. Daarnaast zorgt de Biomeiler voor waardevolle en natuurlijke compost die gebruikt kan worden ter bevordering van bio- en bodemdiversiteit.

Wie zijn de initiatiefnemers?

Samen met Loonbedrijf van Lipzig en Melkveebedrijf De Brem Holsteins hebben we het plan voor de Biomeiler opgestart. BioVerbeek gaat voor eigen rekening en risico het project aan vanwege de noodzaak tot verduurzaming. Om deze reden treden wij vooral op de voorgrond. Wij werken met van Lipzig en De Brem Holsteins samen voor de levering van de koeienmest die wij gebruiken voor de Biomeiler. Wij gaan daarnaast samenwerken met Hofmans voor de aan- en afvoer van biomassa.

Zijn er ook alternatieven voor een Biomeiler?

We hebben vele alternatieven onderzocht. Iedereen kiest zijn eigen manier om van fossiele brandstoffen af te komen. Een andere manier is om bijvoorbeeld restwarmte van fabrieken te gebruiken. Dit is voor ons geen optie omdat de fabrieken niet bij ons bedrijf gesitueerd zijn. Voor ons is de Biomeiler de beste optie om onze doelstelling te realiseren. Lees hier onder ‘Keuze voor de Biomeiler’ meer over welke alternatieven wij in onze afweging hebben meegenomen.

Welke biomassa zal verwerkt worden in de Biomeiler?

Het merendeel van de te verwerken biomassa zal champost zijn, het restproduct uit de champignonteelt. Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van: dikke fractie koeienmest en varkensmest en overige groene stromen.

Geeft de Biomeiler geuroverlast?

Bij de Biomeiler zal alles inpandig geladen, gelost en gemengd worden, waardoor de geur niet buiten de Biomeiler verspreid wordt. Doordat er onderdruk in het gebouw is, zal er ook nauwelijks lucht/geur door open deuren naar buiten kunnen verdwijnen. Voordat de lucht de installatie verlaat komt deze door een verticale luchtwasser. In tegenstelling tot de horizontale luchtwassers, die bijvoorbeeld in de varkenshouderij worden gebruikt, werkt een verticale luchtwasser beter. Bij deze luchtwasser is de contacttijd tussen de lucht en de wasser langer waardoor er 99% van de ammoniak uit de lucht gefilterd wordt. De lucht gaat na de luchtwasser nog door een biofilter. Hier worden de laatste geurelementen en ammoniak door middel van een natuurlijk proces tot bijna nul terug gebracht. Lees hier onder ‘Geur’ meer over welke maatregelen wij hebben genomen.

Komt er ongedierte af op de gebruikte biomassa-stromen in de Biomeiler?

Er komt geen ongedierte af op de reststromen omdat alles inpandig gestort, opgeslagen en beheerd wordt.

Geeft de Biomeiler geluidsoverlast?

We gaan onze Biomeiler met geluidswerende materialen bouwen waardoor de overlast zeer beperkt blijft. Daarnaast plaatsen we de noodzakelijke ventilatoren in het midden van de installatie. We zullen met de geluidsoverlast ruim onder de norm blijven. Lees hier onder ‘Geluid’ meer over welke maatregelen wij hebben genomen.

In hoeverre is de installatie van de Biomeiler duurzaam?

Door de Biomeiler zullen wij ongeveer 3.000.000 m3 gas, gelijk aan 5,4 miljoen kg Co2, besparen. Dit is 100% van ons gasverbruik. Dit is net zo veel als dat de inwoners van Arcen op jaarbasis gebruiken/uitstoten. Voor de Biomeiler is elektriciteit nodig om alle ventilatoren en installaties te laten draaien. Wij kopen al onze elektriciteit groen in. Doordat in de Biomeiler vocht wordt onttrokken uit de biomassa is er regionaal minder transport nodig. Waar in de huidige situatie een uitstoot van ongeveer 4.800 kg stikstof is, zal de uitstoot van stikstof met de biomeiler dalen tot maximaal 1.380 kg stikstof berekend in een worst-case scenario.

Hoe groot wordt de Biomeiler?

De Biomeiler zal ongeveer een omvang krijgen van ongeveer 8.000 m2. We gaan proberen de Biomeiler 1 meter te verdiepen waardoor de Biomeiler 8 meter hoog wordt, 1 meter hoger dan de nok van de kassen. De Biomeiler wordt 70 meter breed x 90 meter lang.

Waar komt de Biomeiler te staan?

De beoogde bouwplaats voor de Biomeiler is tussen Schandelo 67 en de nieuwe koeienstal van De Brem Holsteins. Verschillende alternatieve liggingen zijn de afgelopen tijd onderzocht. Bij plaatsing op een verder gelegen locatie (bijvoorbeeld de Veegtes) zou er sprake zijn van het plaatsen van een warmtenet. De kosten hiervan maken het Biomeiler-project onbetaalbaar. We moeten de warmtebron/Biomeiler centraal projecteren rondom onze bedrijven. De beoogde plek is dan het meest optimaal om geen warmteverlies te creëren. Wij zorgen ervoor dat de Biomeiler, net zoals onze kassen, ingepast wordt in het landschap. Lees hier onder ‘Landschap/Horizon’ meer over hoe we de Biomeiler gaan inpassen. We hebben deze locatie nabij Schandelo 67 gekozen in plaats van voor de kassen aan de Muldersweg zodat de Muldersweg, Straelseweg en Velden-Oost worden ontzien van verdere uitbreiding van transport-bewegingen.

Kunnen buurtbewoners meeprofiteren van de Biomeiler?

BioVerbeek wil graag iets teruggeven aan de buurt. Er zijn verschillende mogelijkheden in samenspraak met de meedenkgroep genoemd die nog nader onderzocht moeten worden in overleg met de buurt, namelijk:

• Postcoderoosproject voor zonnepanelen op het dak van de Biomeiler.
• Compost geven aan de buurt.
• Warmtelevering middels warmtenet aan de buurt

Hoe ver zijn jullie met de Biomeiler?

BioVerbeek heeft een principeverzoek ingediend en een aanmeldnotitie m.e.r. (milieueffectenrapportage). Gemeente Venlo heeft een positief standpunt ten opzichte van het principeverzoek ingenomen met enkele voorwaarden daarin opgenomen: in beeld brengen van verkeersbewegingen en de gevolgen van het aan- en afrijdende verkeer. Tevens dienen we zorg te dragen voor een goede communicatie omtrent de plannen met de buurt. Er is door Provincie Limburg ook besloten dat er geen m.e.r. procedure nodig is. Provincie Limburg en Gemeente Venlo zijn nu in gesprek met elkaar over wie het bevoegd gezag van dit project is. Hier komt binnenkort uitsluitsel over. Wanneer bekend is wie het bevoegd gezag is kunnen de vervolgstappen worden bepaald.

Waarom worden de plannen van de Biomeiler en de uitbreiding van de kas als twee aparte plannen opgepakt?

We wilde de aanvraag voor de uitbreiding van de kas en de Biomeiler samen oppakken door bijvoorbeeld één inpassingsplan te maken voor de gemeente. Alleen Gemeente Venlo wil deze twee projecten apart behandelen.

Neemt het verkeer toe door de Biomeiler?

Ja, het verkeer neemt toe. De installatie van de Biomeiler zorgt voor gemiddeld negen extra vrachtauto’s per dag, wat een toename van 2,5% is van het gemotoriseerde verkeer, deze zullen voornamelijk tijdens werktijden rijden. In de zomerperiode zal dit minder zijn en in de winterperiode meer vanwege de veranderende warmtevraag. Lees hier onder ‘Infrastructuur’ meer over welke maatregelen wij nemen op het gebied van de infrastructuur. Op dit moment zijn de volgende 2 routes beoogd als ontsluitingswegen voor het glastuinbouwconcentratiegebied en de Biomeiler.

Als we kijken naar de bestaande infrastructuur kunnen we stellen dat er twee uitvalswegen zijn: via het Zwart Water of via Velden. De route via het Zwart Water lijkt tot nu toe, in overleg met de gemeente, de beste optie als ontsluitingsweg van de Biomeiler. Wij zijn het er helemaal mee eens dat ontsluitingswegen van Schandelo een aandachtspunt zijn. We willen in gesprek met de gemeente om de mogelijkheden te bespreken rondom de ontsluitingsweg richting het Zwart Water. Gemeente Venlo geeft nu aan dat de uitbreiding van de kas geen problemen veroorzaakt. Voor de realisatie van de Biomeiler is dit anders, daar heeft de gemeente wel aangegeven dat gezamenlijk inzichtelijk gemaakt moet worden welke maatregelen in dit kader noodzakelijk zijn. Dit willen wij zelf ook heel graag oppakken en we gaan ons hier ook hard voor maken. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor ons. We gaan samen met gemeente en/of provincie de mogelijkheden bekijken om de weg/veiligheid richting het Zwart Water te verbeteren.

Waarom moet BioVerbeek gezien de leeftijd van de eigenaren nog naar duurzame warmte omschakelen?

Het bedrijf bestaat uit 3 eigenaren met verschillende leeftijden. Waar de een langzaam aan het afbouwen is, hebben de anderen nog geen plannen om te stoppen en willen samen met de medewerkers het bedrijf voortzetten en toekomstbestendig maken. Op het bedrijf werken 45 mensen in vaste dienst. Hier zitten ook (jonge) enthousiaste mensen bij die hier graag een toekomst willen opbouwen. Voor BioVerbeek is het een noodzaak om door te ontwikkelen op het gebied van duurzame warmte. Dit omdat de markt het nu al vraagt en de overheid het binnen enkele jaren van ons eist.

Aan bovenstaande info kunnen geen rechten worden ontleend.