Biomeiler

BioVerbeek heeft als doel om geen fossiele brandstof meer te gebruiken.

De biomeiler zien wij als dé oplossing.

Van droom naar noodzaak

De vraag vanuit onze klanten om fossielvrije biologische groenten te leveren, wordt steeds groter. Dit dwingt ons om hierin mee te gaan om de continuïteit van ons bedrijf te waarborgen. Daarnaast vinden we het zelf ook belangrijk om als bedrijf te verduurzamen, deze weg is al vanaf eind 1997 ingeslagen toen het besluit is genomen om biologisch te gaan telen. Met de geplande installatie van de Biomeiler kan er voldoende duurzame energie worden opgewerkt om het gasverbruik van BioVerbeek tot het minimale te beperken. Door de realisatie van de Biomeiler kunnen wij als BioVerbeek een bijdrage leveren aan de gezamenlijke klimaatopgave die we hebben en gaan we mee in de toekomstige verplichtingen die de overheid aan bedrijven gaat opleggen.

De oplossing met meerdere raakvlakken

De biomeiler is een composteerinstallatie die warmte opwekt op het moment dat de kassen verwarmt dienen te worden. De inpandige composteerinstallatie wordt gevoed met biomassa-stromen uit de land- en natuurbouw. De biomassa gaat inpandig oplopen in temperatuur en hierdoor ontstaat warmte lucht. Door middel van warmtewisselaars wordt water opgewarmd door de warme lucht. Het warme water wordt gebruikt voor de verwarming van de kassen. Hierdoor hoeft BioVerbeek geen gas meer te verstoken. Na afloop van het composteerproces blijft een stabiele bodemverbeteraar in de vorm van compost over. Deze compost kan vervolgens in de land- en tuinbouw gebruikt worden als bodemverbeteraar. Hierdoor ontstaat een vorm van kringlooplandbouw waarin de volgende sectoren samen werken:

  • Glastuinbouw (nuttig gebruik warmte met directe gasbesparing tot gevolg)
  • Akker- en tuinbouw (compost als bodemverbeteraar en beperking van kunstmestgebruik)
  • Champignonsector (nuttig gebruik van reststromen)
  • Natuurbouw (nuttig gebruik van reststromen)
  • Veehouderij (nuttig gebruik van reststromen)

Wil je meer informatie over goed bodembeheer middels toediening van compost, kijk dan bij “De bron:De Bodem”. Doordat de gaskraan dicht gaat kan BioVerbeek haar stikstof- en CO2-balans verbeteren. Zie onderstaande grafieken. Bevoegd gezag (Provincie Limburg) kan geen milieuvergunning afgeven als BioVerbeek niet kan aantonen dat ze afneemt in stikstofuitstoot en depositie op de natuurgebieden. Door vervaardiging van compost wordt er zelfs C02 opgeslagen in de bodem.

Voor het aanleveren van de biomassa zullen er in de directe omgeving van de Biomeiler meer vervoersbewegingen plaatsvinden. Volgens een verkeersonderzoek uitgevoerd in mei 2019 zullen de gemotoriseerde verkeersbewegingen gemiddeld toenemen met 2,5%. Regionaal ontstaan er minder verkeersbewegingen door onttrekking van vocht uit de biomassa die niet meer over de weg getransporteerd hoeft te worden.

Bij de realisatie van de biomeiler is het van belang in contact te zijn met de omgeving om te luisteren naar de wensen en belangen die spelen. Kijk bij omgevingsdialoog hoe wij hier invulling aan geven. Uitkomsten van de omgevingsdialoog zijn onder andere vastgelegd in onze praatplaat en onderstaande video. Benieuwd hoe BioVerbeek invulling geeft aan de omgevingsdialoog, hoe de Biomeiler eruit komt te zien, hoe die precies werkt en hoe wij omgaan met de thema’s die er leven in de buurt?

Aan bovenstaande info kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie zie: